دوره آموزشی ایمنی پیمانکاری

شناسایی اعمال ناایمن و شرایط ناایمن محیط کار
آموزش افراد در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردی و چگونگی بکارگیری آنها
ارائه راهکارها، طرح تجربیات موفق و نمایش فیلم های آموزشی
آشنایی با استاندادها و الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت کار
آشنایی با روش های پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماری های ناشی از کار
معرفی سیستم ها و الگوهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار
شناخت روش های کنترل بیماری های ناشی از کار
شناخت روش های تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و اصول پیشگیری از آن
شناخت روش های سیستماتیک پیشگیری و کنترل خطرات و عوامل زیان آور
اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت های حقوقی و قانونی

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار