قوانین DNV

کتاب قوانین DNV جهت شناورها، شامل موارد متعدد و گسترده‌ای میباشد که تفکیک آن در مباحث مستقل مکانیک،برق و الکترونیک بطور کامل غیرممکن است لذا از بین مباحث بسیار موجود، بشکل گزینشی به پاره ای از آنها که به نوعی کاربردی تر و مستقل تر بنظر میرسند بشرح زیر اشاره می شود، لیکن در صورتیکه جهت آموزش به گروه خاصی از کارآموزان موارد خاص مد نظر میباشد اعلام گردد تا در آن زمینه مطالب دسته بندی شود.

 چاپتر 8 از پارت چهارم کتاب قوانین DNV(پارت چهارم کتاب: Machinery and Systems و چاپتر هشتم آن مربوط به (Electrical Installations در ساخت کشتیها.

شامل:

Service Description

System Design

Equipment in General

Switchgear and Controlgear Assemblies

Rotating Machines

Power Transformers

Semi-conductor Converters

Miscellaneous Equipment

Cables

Installation

Hazardous Areas Installations

Electric Propulsion

Definitions

-

چاپتر 9 از پارت چهارم کتاب (پارت چهارم کتاب: Machinery and Systems و چاپتر9 آن Control and Monitoring Systems ).

شامل:

General Requirements

Design Principles

System Design

Additional Requirements for Computer Based Systems

Component Design and Installation

User Interface

 

چاپتر8 از پارت ششم کتاب (پارت ششم Special Equipment and Systems - Additional Class و چاپتر هشتم آن  Nautical Safety ).

شامل:

Design of Workplace (1.1 : Bridge and Workstation Arrangement      1.2: Workstations for Primary Bridge Functions     1.3: Additional Workstations    1.4: Bridge Configuration   1.5:

Bridge Working Environment

Carriage Requirements for Navigational Systems and Equipment

General Bridge Equipment Requirements

Specific Requirements for Different Types of Bridge Equipment

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار