حلالها (خواص و كاربردها)

تعريف و ويژگي‌هاي عام براي يك حلال

دسته بندي حلالها از جنبه‌هاي مختلف (ساختار شيميايي، قطبيت،‌قدرت اسيدي)

 


مكانيزم‌هاي انحلال

مصارف و كاربردهاي عمده هر دسته از حلالها

خواص فيزيكي مهم حلالها وتعريف آنها (نقطه جوش، گستره جوش، نقطه انجماد، آزئوتروپي، نقطه اشتعال، فشار بخار، چگالي، ضريب شكست، گشتاور قطبي، پارامتر حلاليت، امتزاج پذيري با ساير حلال‌ها، انديس رنگ، گرانروي، آب و ساير ناخالصيهاي موجود)

حلالهاي هيدروكربني و شاخص‌هاي عام آنها

الكلها و شاخص‌هاي عام آنها

گليكولها و گليكول اترها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار