خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
پلیمیزاسیون
پلیمرهای طبیعی و مصنوعی
پلاستیک ها
لاستومرها
انواع زوج پلیمرها
کریستالهای مایع
پلیمرهای دندریتیک
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
دانسیته
نقطه ذوب
سختی
ضریب انبساط حرارتی
هدایت الکتریکی
تراکم پذیری
خواص ترمودینامیکی
نقطه یا دمای شیشه
انعطاف پذیری
شفافیت
تغییرات فازی پلیمرها
حلالیت
طیف تفرق اشعه مجهول
الکتروفورز
ویسکوزیته و رِئولوژی پلیمرها
خواص مغناطیسی
پیزوالکتریک
پیروالکتریک و فروالکتریک
خواص نوری غیر خطی
خواص سطحی
خواص آکوستیک
نفوذ پذیری
کریستالیزاسیون پلیمرها
سیستمهای پلیمری نورافشان (لومینسانس)
طیف مادون قرمز
ابعاد زنجیری پلیمرها و فواصل زنجیرها
چسبندگی
خواص کامپوزیتهای پلیمر
سیلیکا و پلیمر
نانوکلی

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار