طراحي و بهينه سازي فرآيندها با استفاده از تکنولوژي پينچ و نرم افزار Aspen HX-NET

الف) مفاهيم اوليه

1-مفهوم انتگراسيون انرژي و کاربردهاي آن

2-نمودار پيازي

3-مفهوم جريان هاي سرد و گرم

4-مفاهيم ترموديناميکي

5-مفاهيم مقدماتي در مورد مبدل هاي حرارتي

6-مفهوم ΔTmin

ب) هدف گذاري انرژي و مفهوم نقطه پينچ
1-مفاهيم اساسي در بازيابي حرارتي

2- منحني ترکيبي (Composite Curve)، نقطه پينچ ، QH,min و QC,min

3-آبشار انرژي

4-قوانين طلايي پينچ

5- منحني جامع ترکيبي (GCC) و تحليل آن

ج) رسم شبکه مبدل هاي حرارتي بر مبناي کمترين انرژي مصرفي

1- مفهوم نمودار شبکه اي (Grid Diagram)

2-قانون Cpها

3- قانون Nها

4-روش رسم شبکه مبدل هاي حرارتي بر مبناي کمترين انرژي مصرفي

5-روش تقسيم جريان ها

6-مسايل گلوگاهي

د) سرويس ها (Utilities)

1-سرويس هاي گرم

1-1-بخار آب

1-2-کوره و گازهاي حاصل از احتراق

1-3-روغن داغ

2-سرويس هاي سرد

2-1- آب خنک

2-2-سيکل تبريد

2-3-توليد بخار

3-موارد خاص وسيستم هاي توليد همزمان

ه) مسايل پينچ چندگانه

و) هدف گذاري هزينه ها

1-مفاهيم

2-کمترين تعداد واحدها

3- مفهوم مسير و حلقه

4-طراحي بر مبناي کمترين واحدها

5- هدف گذاري سطح مبدل هاي حرارتي

6-هدف گذاري تعداد پوسته ها

7-هدف گذاري هزينه نهايي

ز) اصلاح شبکه (Retrofit)

1-مفاهيم

2-پينچ شبکه

3- روش هاي اصلاح شبکه

ح) استفاده از مفاهيم پينچ در تجهيزات صنعتي

1-موتورها و پمپ هاي حرارتي

2- سيکل تبريد

3-راکتورها

4-برج هاي تقطير

ط)استخراج جريان ها

شايان ذکر است اين عناوين هم شامل مسائل تئوري و هم نرم افزار مي باشد.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار