شبیه سازی جذب در نرم افزار ASPEN ADSIM

 Introduction

Adsorption

Conventional and new Adsorbents

Mechanism of Adsorption

Kinetics of Adsorption

Equilibrium adsorption

Enthalpy of Adsorption

Dynamic Adsorption

Industrial Adsorption Processes

Gas Adsorption Processes

 About Gas Adsorption Processes

 Bed Model Assumptions for Gas Adsorption Processes

 Material/Momentum Balance

 Kinetic Model

 Isotherms

 Energy Balance

 Procedure

 Summary of Mass and Energy Balance Equations

 Aspen  ADSIM Bed Models

Ion-Exchange Processes

 About Ion-Exchange Processes

 Bed Model Assumptions for Ion-Exchange Processes

 Configure Form for Ion-Exchange Processes

 Material/Momentum Balance Tab

 About Axial Dispersion in Ion-Exchange Processes

 Kinetic Model

 Isotherms

 Summary of Mass Balance Equations for Ion-Exchange

Processes

Liquid Adsorption Processes

 About Liquid Adsorption Processes

 Bed Model Assumptions for Liquid Adsorption

 Material/Momentum Balance

 Kinetic Model

 About Adsorption Isotherms for Liquid Adsorption

 Guidelines for Choosing Aspen ADSIM Isotherm Models

 Energy Balance

 Procedures

 Summary of Mass and Energy Balance

Numerical Methods

This chapter describes the numerical methods to solve the partial differential equations. The topics are:

About Numerical Methods

Choosing the Discretization Method

About the Discretization Methods

Method of Lines

Stability of the Numerical methods

Solvers in ADSIM

Cyclic Operations

Many adsorption processes operate in a cyclic manner. Each cycle is described by a series of single or multiple sequential steps or discrete events. When simulating a cyclic process, we must be able to specify when certain events are going to occur.

This chapter contains:

Cyclic Operations as the following topics:

Pressure Swing Adsorption process

Pressurization Step

Adsorption Step

Depressurization Step

Desorption Step

Continuous Steady State Cyclic PSA

Temperature Swing Adsorption Process

Vacuum Swing Adsorption Process

Cyclic Operations in Aspen ADSIM

Cycle Organizer Window

Step Control

Step Variables

Interaction Control

Generating Cyclic Tasks

Activating and Deactivating Tasks

Cyclic Reports

Flowsheeting

 About flowsheets in Aspen ADSIM

 Types of Flowsheet in Aspen ADSIM

 Single bed approach

 Pressure interaction diagram

 Interactions

 Specifications for flowsheets

 Physical properties

References

Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., Transport  Phenomena, John Wiley and Sons, New York, 1960.

Reid, C.R., Prausnitz, J.M., Sherwood, T.K., The Properties of  Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 1977.

Ruthven, D.M., Principles of Adsorption and Adsorptive Processes, John Wiley and Sons, 1984.

Slater, M.J., The Principles of Ion Exchange Technology,  Butterworth, Heinemann, Boston, 1991.

Tien, Chi, Adsorption Calculations and Modeling, Butterworth- Heinemann, 1994.

Yang, R.T., Gas Separation by Adsorption Processes, Butterworth, 1987.

ADSIM ASPEN reference manual guide

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار