طراحی و پیاده سازی فرم های سازمانی در شیرپوینت 2010 به وسیله ی اینفوپث 2010

 

What is InfoPath?

What is new in InfoPath?

Exploring the client Interface

Step To Create InfoPath Template

Data Source

Layout

Controls

Views

Design Checker

Publish Form Template

 

Form Base

Opening and using Forms

Create Form

Create from Layouts

Themes

Modify Table

Preview form

Formatting

Formatting Text

Formatting Table

Form Controls

Using Repeating Table

Repeating Table property

Adding Data Picker

Adding Text Box Control

Adding List Box and Drop-Down List box

Adding Check Box and option Button

Using an option Selection

Adding buttons

Person/Group picker

Calculated value

Rules

Using validation

Using Formatting

Using Action

Form Load

View and Printing

Creating View

Setting View

Finishing a form

Insert a Picture

Using the design checker

Publishing InfoPath Forms

Publishing to SharePoint

Publishing via email

Customize form library

Configuration to Opening form

Editing Template Form

Add New Field

Add New Group Field

Quick Publish

Connect to Data

Data Connection

Data from SharePoint server

Data from SQL Server

InfoPath Integration

Import Forms from Word

Import forms from Excel

Customize SharePoint List

Create SharePoint List using InfoPath

Customize form

Cascading Lookup

Create Rating Control Using Picture button

Create Tabled navigation in information

Form Libraries and Web parts

The InfoPath form web Part

Driving Excel calculation with the InfoPath form web part

Create InfoPath form Base on an External List

Change Submit

Submit form to another Form Library

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار