دوره آموزشی نرم افزارAnsysWorkbench مقدماتی

مقدمه ای بر روش المان محدود (FEM)

محیط DesignModelerبرای طراحی 2Dو 3D

محیط EngineeringDataبرای تعیین مواد و خواص آن ها در طول تحلیل (خواص الاستیک، پلاستیک و ...)

استفاده از مفاهیم Beam، Surfaceو Solidبرای مدلسازی

محیط AnsysMeshingبرای تولید شبکه

محیطStaticStructuralبرای تحلیل تنش به صورت استاتیک

بررسی پدیده های غیر خطی (مواد غیر خطی، تغییر شکل های بزرگ، تماس قطعات)

تحلیل مجموعه های مونتاژ و بررسی تماس بین قطعات

محیط های Steady-StateThermalو TransientThermalبرای تحلیل انتقال حرارت

تحلیل تنش حرارتی (Thermal-Stress)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار