دوره آموزشی Heat exchanger’s training

Part 1: Shell & Tube Thermal Design; 20 hrs

(Minimum required background of students: general and appropriate knowledge of   Fluid Mechanics, Thermodynamics and Heat transfer)

Thermal design of shell & tube heat exchangers by HTRI software (Xist module):

1st session: Introduction to shell & tube heat exchanger, different TEMA types                       

2nd session: exchanger geometry, components of tube bundle, temperature analysis              

3rd session: stream analysis, inputting process condition & physical properties                    

4th session: and analysing a sample of single phase-single phase case                                     

 

Part 2: Shell & Tube Mechanical Design; 

(Minimum required background of students: appropriate knowledge of pressure vessel design and ASME sec.8 div.1 code for mechanical engineers and general knowledge of “Solid Mechanics” for process engineers)

Mechanical design of shell & tube heat exchangers by Aspensoftware (Teams module):

1st session: Body flange                                                                                                          

2nd session: Tubesheet and expansion joint                                                                           

3rd session: running and analysing a sample of fixed tubesheet exchanger                             

4th session: thermal and mechanical design of a two phase case, vibration analysis            

 

Part 3: Air Cooler Thermal Design; 20 hrs

Thermal design of air cooled heat exchangers by HTRI software (Xace module)

 1st session: - Introduction to air cooled heat exchangers, a comparison with shell & tube

Air cooler different configurations and types; comparisons

ube bundle geometry                                                                                         

2nd session: Air cooler components respecting the API 661 clauses                                                                 

 An introduction to condensation inside the tubes, two phase flow regimes            

3rd session: Analysing a sample of single phase flow                                                                 

4th session: Analysing a sample of condenser                                                                             

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار