آموزش انواع برینگ ها مطابق با استانداردهای جهانی

آشنایی با انواع برینگ ها: بالبرینگ ها، رولبرینگ ها، کف گردها، ابعاد برینگ ها و برینگ های خود تنظیم، برینگ های مـهندسی، برینـگ های تـوریـدال ( CARB )  شـمـاره

شنـاسـایی بـرینـگ ها و بـرینـگ هـای مجـهز بـه سنـسورهـا.

آشنایی با جنس برینگ ا و تجهیزات جانبی و انواع فـولادها، ضـدسـایش، ضـدآتـش و مـحـاسبات سـاده آنها.

آشنایی با مفاهیم حرکت، سرعت، نیرو، گشتاور، اصطکاک، ارتعاشات، دمای کـاری و واحدهای مرتبط مـحـاسباتی.

آشنایی با انواع روانکارهای لغزشی و غلتشی: اصول روانکاری، انتخاب روانکار، روغن ها، گریس ها، روانکار پـودری و مـحاسبات میزان روانکار متناسب با برینگ ها و تجهیزات آب

بندی  برینگ ها.

آشنایی با وضعیت انتـقال نـیرو مـحوری و شـعـاعی و تـرکیبی از آنها و ظرفیت میزان بار استاتیک و دینامیک در

 برینگ ها و تست  های نهایی از BEARINGS ...........

آشنایی با روش های صحیح انتخاب، نصب، تعویض و هم راستایی برینگ ها و یاتـاقان های بـابیتی با مـحورها و محـل نـشیـمن آنها.

آشنایی با ابزار و تجهیزات مورد نیاز نصب و بیرون آوردن برینگ ها از محل نصب، مـونتـاژ یا دمـونتـاژ برینگ هـا و یـاتـاقانها در ماشین آلات صنعتی.

آشنایی با تلرانس های شفت ها و نشیمنگاه ها و برینگ ها و انطباقات ناشی از آنها، لقی ها و ابزار های اندازه گیر دقیـق و روش هـای کنتـرلی بـرینـگ هـا.

آشنایی با محـاسبـات ابـعاد برینـگ ها و میـزان روانکـار لازم مـرتبـط، جنـس، عمـر مفیـد، ساعات کارکرد طبق

  ( Preventive Maintenance ) P.M استـانـدارد و زمان بازرسـی انواع برینگ ها در جهت نگـهداری پیشگیرانه

برینگ ها .و شناخت روغنهای صنعتی بکار گرفته دربرینگها و انالیز انها در جهت جلوگیری از تخریب و شکست انها ....

آشنایی با موارد علل ایجاد صدمات و بروز عیوب ( خستگی، سایش، فرورفتگی های مـوضعی و عیـوب ناشی از نصـب نــادرست و دما).

آشنایی با قوانین و اصول بازرسی فنی ایمنی و آسیب شنـاسی و طریق رفع عیوب در جهت حفظ عمر مفـید قطعـات و سالم سازی دستگاه های صنعتی.

آشنایی با روش های زمانبندی محاسباتی بازرسی فنی طبق چک لیست های تعیین شده و تهیه گزارش.   

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار