مبانی پتروفیزیک

سرفصل دوره:

 • مقدمه
 • تعريف مخزن و پارامترهاي مورد نياز در محاسبات مخزن
 • ويژگي هاي سنگ مخزن (تخلخل، تراوايي، اشباع آب و ...)
 • تاريخچه نمودارگيري و مزاياي استفاده از نمودارگيري پتروفيزيكي
 • پارامترهاي قابل استخراج از نمودارگيري
 • تشريح انواع روش هاي نمودارگيري
 • تشريح تجهيزات نمودارگيري
 • عوامل اثرگذار بر عمليات نمودارگيري
 • مقاومت الكتريكي سازند
 • پتانسيل خودزا
 • تاريخچه
 • منشا پتانسيل خودزا
 • عوامل موثر بر پتانسيل خودزا
 • كاربردهاي پتانسيل خودزا
 • نمودار الكتريكي
 • تعاريف و مفاهيم مورد نياز
 • اصول اندازه گيري مقاومت الكتريكي
 • تشريح انواع ابزار نمودارگيري مقاومتي
 • عوامل موثر بر اندازه گيري مقاومت الكتريكي
 • كاربردهاي نمودار مقاومت الكتريكي
 • چاه نگاري تصويري
 • تاريخچه
 • انواع چاه نگاري تصويري
 • كاربرهاي متفاوت چاه نگاري تصويري
 • چگونگي تشخيص شكاف و درزه
 • نمودارگيري صوتي
 • تعاريف و مفاهيم مورد نياز و تشريح انواع امواج صوتي
 • اصول كار ابزارهاي مختلف صوتي
 • عوامل موثر بر قرائت هاي ابزار صوتي
 • كاربردهاي نمودار صوتي
 • محاسبات تخلخل
 • نمودار بررسي سيمان
 • اصول كار ابزار
 • تشرح نمودار CBL
 • تشرح نمودار VDL
 • تشريح نمودار CCL
 • چگونگي ارزيابي كمي و كيفي سيمان بندي
 • نمودار گاماي طبيعي
 • تعريف عناصر راديواكتيو
 • تشريح فيزيك كار ابزار
 • كاربردهاي نمودار گاماي طبيعي
 • عوامل موثر بر اندازه گيري
 • چگونگي تعيين نوع و حجم شيل
 • نمودار نوترون
 • واكنش نوترون و سازند
 • انواع روش هاي چاه نگاري نوترون
 • تشريح فيزيك ابزارهاي مختلف چاه نگاري نوترون
 • عوامل موثر بر اندازه گيري و پارامترهاي نوفه اي موثر بر شكل نمودار
 • كاربردهاي نمودار نوترون (محاسبه تخلخل، تشخيص نوع سيال، جنس سنگ، گاز و ...
 • نمودار چگالي
 • واكنش هاي مختلف پرتو گاما و سازند
 • فيزيك ابزارهاي مختلف نمودار چگالي
 • عوامل موثر بر اندازه گيري
 • كاربردهاي مختلف نمودار چگالي (تخلخل، نوع سنگ و سيال و ...)
 • تشريح نمودار PEF و كاربرهاي آن
 • تشريح مراحل ارزيابي پتروفيزيكي
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار