مبانی مهندسی بهره‌برداری

شرح دوره:
دوره پیش‌رو با هدف آشنایی مخاطبان دوره با اصول و روش‌های بهره‌برداری از مخازن نفتی تدوین شده است. در تدوین و ارائه دوره از مدرسانی بهره‌ برده‌ایم که دارای تحصیلات آکادمیک متناسب و همچنین تجربه عملیاتی مرتبط بوده اند.
برخی از رئوسی که مخاطبان دوره به آن دست خواهند یافت عبارتند از:
1. ارزیابی قابلیت تولید در مخازن و بررسی امکان پذیری روشهی بهره برداری موردنظر
2. طرح و اجری بهینه عملیات بهره برداری.
3. تشخیص ویژگیها و چگونگی رفتار با چاههی گوناگون.
4. توجیه و انتخاب روش‌مناسب بری بهره‌برداری و ازدیاد برداشت با توجه به شریط فنی و‌اقتصادی
5. صیانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش هی عملی بری افزیش طول عمر ین منابع
سرفصل مطالب:
1. مبانی تست چاه‌ها
2. مبانی مهندسی بهره‌برداری
3. مکانیزم‌های تولید
4. مبانی توسعه میدان و روش‌های تولید
5. معادله جرمی برای مخازن نفتی
6. معادله جرمی برای مخازن گازی
7. عملکرد چاه نفتی
8. عملکرد چاه گازی
9. پدیده مخروطی شدن آب و گاز
10. برداشت ثانویه
11. برداشت ثالثیه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار