عملکرد سیستم تکمیل چاه و شرایط انتخاب نوع سیستم

1. Main completion types
• Important factors
• Main configurations:
• Down hole configurations (open hole or closed hole)
• Tubular configurations (conventional or tubing less, single or multiple zone)
2. Pieces of equipment: functions, Technology, Selection
• Production wellhead (components, choice of working pressure and diameter)
• Tubing (main characteristics, criteria of choice)
• Packers and accessories (drillable or permanent, retrievable)
• Bottom hole devices (Landing nipples, circulating devices…) and relevant wire line operations
• Subsurface safety valve (surface controlled, subsurface controlled)
3. Tubing Movement and forces
• Points to be verified
• Comprehension of buckling phenomena
• Packer permitting free motion: tubing movement, tension on the tubing hanger
• Packer permitting no motions: Packer to tubing force, tension on the tubing hanger
4. Operational procedures
• Job preparation
• Safety recommendations during completion operations
• Operating recommendations
• Running-in and start-up procedures:
 With a packer set directly with the tubing
 With a packer set prior to the running-in of the tubing
5. Special Cases
• Running-in of a dual completion
• Present trends: full-bore completion, intelligent completion, etc

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار