دوره آموزشی دوره تخصصی مکانیک سنگ پیشرفته

ساخت مدل ژئومکانیکی مخزن  ( یا مدل زمین - مکانیک) شامل اندازه گیری/تخمین

مقدار و جهت تنش های قائم، افقی ماکزیمم و مینیمم

فشار منفذی در عمق حوزه های رسوبی

خواص الاستیک نظیر مدول الاستیک و نسبت پواسون

خواص مرتبط با مقاومت سنگ نظیر زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت تک محوره و مقاومت کششی

شکستگی های طبیعی و ناهمسانگردی تراوایی افقی مخزن (horizontal permeability anisotropy)

کالیبره کردن / صحت سنجی مدل زمین مکانیک

مطالعات موردی از میادین خاورمیانه

تحلیل پایداری چاه های نفت و گاز شامل:

تعیین حدود پایینی و بالایی وزن گل و معیارهای مختلف آن

تعیین محدوده  ایمن وزن گل حفاری (Safe Mud Weight Window)

تغییرات  میدان تنش ناشی از حفر چاه های جهت دار و و تحلیل پایداری آنها

تحلیل حساسیت محدوده ایمن وزن گل حفاری به زاویه حفر چاه و آزیموت آن و تعیین مسیر(های) بهینه حفاری

 پایداری چاه های نفت و گاز ضمن حفر شیل ها

حفاری در نواحی فرافشار (over-pressured zones)

کنترل/مدیریت تولید ماسه

مطالعات موردی از میادین خاورمیانه

شکست هیدرولیکی

مبانی شکست هیدرولیکی (اعم از Propped and acid fracturing)، مسایل فنی و تخمین عملکرد آن (Post fracture production)

آزمایش های چاه (نظیر XLOT و SRT) مبتنی بر فرایند شکست هیدرولیکی (انواع، نحوه اجرا و تفسیر داده های آن ها)

طراحی شکست هیدرولیکی و تعیین پارامترهای بهینه آن نظیر fracture half length, end of job proppant concentration, injection time and rate

مطالعات موردی از میادین خاورمیانه         

تغییرات ژئومکانیکی مخازن در اثر تولید/تزریق

تغييرات مقدار و جهت تنش در اثر تخليه ي مخزن،تزريق گاز و تغييرات دما

تغییرات خصوصیات سنگ مخزن (شامل تخلخل، تراوایی و تراکم پذیری) ضمن تولید از مخزن و روش های تعیین و لحاظ کردن این تغییرات در شبیه سازی مخازن(coupled fluid flow and geomechanics in reservoir simulation)

قوانین حاکم بر ناپایداری گسل های زمین و نقش نرخ تولید/تزریق در فعال شدن آنها (مرتبط با casing collapse/shear)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار