دوره آموزشی Fluid Flow in Porous Media (سرفصل 2)

Diffusion Equation for Fluid Flow in Porous Rocks

Diffusion Equation for Fluid Flow in Porous Rocks

Datum levels and corrected pressure

Representative elementary volume

Radial, steady-state flow to a well

Conservation of mass equation

Diffusion equation in Cartesian coordinates

Diffusion equation in radial coordinates

Governing equations for multi-phase flow

 

Line Source Solution for a Vertical Well in an Infinite Reservoir

Development of the line-source solution

Dimensionless pressure and time

Range of applicability of the “line source” solution

Logarithmic approximation to line-source solution

Instantaneous pulse of injected fluid

Estimating permeability and storativity from a drawdown test

 

Superposition and Buildup Tests

Linearity and the principle of superposition

Pressure buildup tests

Multi-rate flow tests

Convolution and variable-rate flow tests

 

Effects of Faults and Linear Boundaries

Superposition of solutions in space

Effect of an impermeable vertical fault

Two intersecting impermeable faults

Linear constant-pressure boundaries

Inner (Wellbore) Boundary Conditions

Wellbore skin concept - steady-state model

Effect of skin on drawdown tests

Wellbore storage phenomena

Effect of wellbore storage on pressure tests

 

Outer Boundary Conditions

Well at the centre of a circular reservoir with constant pressure on its outer boundary and constant wellbore pressure

Well at the centre of a circular reservoir with constant pressure on its outer boundary and constant flowrate into the wellbore

Well at the centre of a circular reservoir with a no-flow outer boundary and constant flowrate into the wellbore

Non-Circular Drainage Regions

 

Flow of Gases in Porous Media

Diffusion equation for gas flow

Ideal gas, constant reservoir properties

Real gas, variable reservoir properties

Non-Darcy flow effects

7-5-Klinkenberg effect

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار