دوره آموزشی Advanced reservoir rock properties

Coring Objectives of Coring Program
Factors to be Considered in the Design of a Coring Program Core Analysis: Whole Core and Core Plugs
Core Selection for RCA
Routine Core Analysis: Porosity and Grain Density
Porosity: Definition and Classifications Grain and Pore Configuration
Factors Affecting Porosity Preparation of Samples (Extraction and Drying)
Laboratory Measurements of Porosity Measurement of Porosity Under Confining Pressure
Grain Density Measurements
Routine Core Analysis: Permeability
Darcy and Poiseulle’s Law Factors Affecting Permeability
Permeability Anisotropy Permeability Measurements (Perm Plug Method)
Permeability Measurements (Whole Core) Directional Permeability
Klinkenberg (Slippage) Effect Measurement of Permeability Under Confining Pressure
Routine Core Analysis: Fluid Saturations Initial Fluid Saturation in The Reservoir
Fluid Saturation Measurements Factors Affecting Fluid Saturation Derived from Cores
Determination of Residual Oil Saturation
Special Core Analysis
Program design for SCAL experiments
Samples selection for SCAL
Hydraulic fluid units delineation
Special Core Analysis: Rock Compressibility Definitions
Rock Compressibility Measurements
Advanced reservoir rock properties
Special Core Analysis: Resistivity Index and Saturation Exponent
Definitions Laboratory Measurements
Special Core Analysis: Electrical properties
Definitions Factors affecting resistivity
Archie Equations
Factors affecting Archie Parameters
Measurement of Archie parameters in laboratory
Special Core Analysis: Wettability Types of Wettability
Factors Affecting Wettability Wettability Measurements
Alteration of Wettability Determination of Native Core Wettability
Restoration of Wettability (Core Ageing) Use of Wettability Data Impact of wettability on reservoir perfomance Day3  Special Core Analysis: Relative Permeability
Definitions Drainage and Imbibition Displacements
Application of Relative Permeability Factors Affecting Relative Permeability
Measurements of Relative Permeability Quality Control of Relative Permeability Data
Normalization and Averaging Relative Permeability
Special Core Analysis: Capillary Pressure
Definitions Factors Affecting Capillary Pressure
Relationship between Capillary Pressure & Fluid Saturation Application of Capillary Pressure
Laboratory Measurements of Capillary Pressure Quality Control of Capillary Pressure Data
Conversion of Laboratory Data to Reservoir Condition Classification of Capillary Pressure Data
Averaging Capillary Pressure Data

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار