شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX

سرفصل مطالب:

آشنایی با روش‌های شبیه‌سازی آشفتگی در نرم‌افزار ANSYS-CFX

بررسی الزامات شبکه در مدل‌های مختلف توربولانسی

آشنایی با مدلهای توربولانسی پیشرفته LES، DES، SAS موارد کاربرد و الزامات

آشنایی با مدلهای آشفتگی انتقالی، موارد کاربرد و الزامات

بررسی دقت و صحت نتایج مدلهای مختلف بر پایه داده های تجربی

آشنایی با تنظیمات پیشرفته نرم‌افزار CFX، روش‌های تطابق شبکه، بررسی همگرایی، ...

استفاده از زبان برنامه‌نویسی CCL جهت کنترل بیشتر بر پروسه شبیه‌سازی

انجام تنظیمات Expert Parameters جهت افزایش کنترل بر نرم افزار

تولید و استفاده از روتینهای تولید شده در فرترن و روشهای افزودن آن به CFX

مبانی شبیه‌سازی احتراق در نرم‌افزار و آشنایی با مدلهای احتراقی CFX

EDM-FRC

PDF Flamelet

BVM

Radiation and Pollutants

NOx and Particle Tracking

CFX-RIF Solver

ردیابی ذرات معلق در دیدگاه لاگرانژی و مدل‌سازی سیستم‌های تزریق سوخت مایع و جامد

شبیه سازی جریانهای چندفازی

مقدمه ای بر جریانهای چندفازی

شبیه سازی جریانهای سطح آزاد

شبیه سازی جریانهای پودری (Granular Flows)

ردیابی ذرات در دیدگاه لاگرانژی

اصول پیشرفته شبیه سازی لاگرانژی حرکت ذرات معلق

اصول شبیه سازی جوشش و میعان در CFX

آشنایی با مدل جوشش دیواره ای RPI

روشهای شبیه سازی کاویتاسیون در CFX، اصول، صحت سنجی و تنظیمات

روشهای شبیه سازی ذوب و انجماد

روشهای شبیه سازی جریان با شبکه متحرک

روشهای تجدید خودکار شبکه بر پایه Diffusion and Spring Network

لینک خودکار CFX و ICEM-CFD جهت تولید خودکار شبکه با استفاده از روتینهای  rpl  و جایگزینی آن در روند شبیه سازی

اعمال تنظیمات چندگانه در شبیه سازیهای پیشرفته با استفاده از Multiconfig

روشهای شبیه سازی اندرکنش سیال و جامد و لینک ANSYS و CFX در FSI

 

پروژه ها

شبیه سازی جریان و احتراق سوخت مایع در یک محفظه احتراق نوع can  توربین گاز

شبیه سازی جریان شبکه متحرک و لینک CFX و ICEM-CFD در یک شیر اطمینان

شبیه سازی جریان دوفازی شامل تشکیل قطرات در یک توربین بخار محوری

شبیه سازی کاویتاسیون در یک پمپ گریز از مرکز

شبیه سازی جوشش دیواره ای در یک مسیر از بویلر عمودی

شبیه سازی جریان سطح آزاد و شبکه متحرک در اطراف شناور سه بعدی

مدلسازی جریان آشفته اطراف یک مانع با استفاده از مدل LES

شبیه سازی جریان سیال و تغییر فرم جامد بر روی یک جسم انعطاف پذیر در معرض جریان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار