چگونگی ایجاد انگیزه

تعریف انگیزه

شناخت انواع انگیزه و مراحل آن

راهکارهای ایجاد انگیزه در محیط کار

عواملی که انگیزه را سد میکند

شناخت ویژگی های انسان

شناخت تئوری های xوy و ارتباط آنها با انگیزه

شناخت سلسله مراتب نیازها

عواملی که سبب ارضای نیازها میشود

هسته اصلی رضایت کارکنان

سی تدبیر برای انگیزش کارکنان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار