مديريت استراتژيك عملكرد سازماني

آشنايي با مفاهيم مديريت استراتژيك

اصول اساسي در استقرار مديريت استراتژيك

تشريح فرآيند مديريت استراتژيك

آشنايي با روش هاي  بررسي و تحليل عوامل محيطي دروني و بيروني سازمان

هدف و هدف گذاري در سازمان مبتني بر روش Balanced scorecard

آشنايي با رويكردهاي مختلف برنامه ريزي استراتژيك

تبيين و اولويت بندي استراتژي ها مبتني بر رويكرد SWOT وQSPM

آشنايي با تهيه نقشه استراتژي سازمان ( Strategy map)

آشنايي با نحوه تهيه كارت امتيازي متوازن (BSC)

چگونگي و نحوه ارتباط استراتژي ها با برنامه و بودجه سازمان به روش BSC

آشنايي با روش اندازه گيري عملكرد و تهيه كارنامه عملكرد دوره اي سازمان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار